Verkiezingsprogramma 2012

Kader

 

De beleidsruimte voor de plaatselijke overheid is beperkt door de impact van het federale en Vlaamse bestuursniveau en door verplichte samenwerkingsverbanden (politiezone, brandweer, Igean).

Door het decreet planlastverlaging moeten geen sectorale plannen meer gemaakt worden. Maar de meerjarenplanning in het kader van de beheers- en beleidscyclus is verplicht.

Prioritair zijn de doelen die reeds gepland zijn.

 

Uitvoeren van het reeds geplande

 

 • het megaproject “vernieuwen en uitbreiden van woonzorgcentrum Zonnestraal” zorgvuldig begeleiden en realiseren
 • het mobiliteitsplan concretiseren
 • het bindend sociaal objectief inzake 30 sociale koopwoningen realiseren
 • het rioleringsplan voor Lint volledig uitvoeren in de mate dat subsidies beschikbaar zijn

 

Algemeen bestuur en communicatie

 

 • met minder middelen toch meer presteren
 • effectieve implementatie van de beleids- en beheerscyclus vanaf 2014
 • het gemeentebestuur is het eerste aanspreekpunt van de burgers met de overheid: eerstelijnsbestuur
  • elke bewoner zal minstens jaarlijks uitgenodigd worden op een ontmoetings- en contactmoment waar het beleid kan verklaard en bevraagd worden
  • de bevolking zal actief betrokken worden bij de planning van openbare werken
  • inzake communicatie zal digitalisering bevorderd worden zonder afbouw van het gemeentelijk informatieblad
   • door het verzoenen van verschillende standpunten kan gestreefd worden naar een consensus die het algemeen belang doet primeren

 

Financiën

 

 • handhaving van een structureel financieel evenwicht op lange termijn
 • verdere schuldafbouw
 • maximaal subsidies verwerven o.a. door geargumenteerd een hogere subsidie uit het gemeentefonds te bepleiten en te verantwoorden

 

Veiligheidszorg

 

CD&V wil dat de publieke ruimte en goederen, de samenleving zelf gerespecteerd wordt.

 

 • lokale overlastproblemen in de publieke ruimte moeten aangepakt worden door toepassing van de gemeentelijke administratieve sanctie: zacht als het kan, hard als het moet
 • zorg voor de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten

 

Ondernemen

 

Ondernemers, ook de kleine, zijn belangrijke partners in het gemeentelijk weefsel:

 • het charter “bedrijfsvriendelijke gemeente” zal onverkort van toepassing zijn
 • er zal een gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers bekend gemaakt worden

 

Wonen en ruimtelijke ordening

 

De ruimtelijke ordening zal werken naar een duurzame ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Er moet rekening gehouden worden met de draagkracht en de gevolgen o.m. voor het leefmilieu en de mobiliteit.

Zeer grote delen van Lint liggen in het woongebied en de hogere overheid situeerde ze grotendeels in het grootstedelijk gebied. Toch moet Lint een dorp blijven!

Lint mag niet volgebouwd worden.

 • minder woningen per hectare moeten leiden tot meer leefbaarheid

Bij de ontwikkeling van Lint moet rekening gehouden worden met de toenemende gezinsverdunning waardoor de bevolkingsdichtheid beheersbaar blijft.

Maar Lint mag niet verstenen en niet verder verstedelijken.

 • daarom nog meer groen met bomen en bloemen

Het park aan de kerk moet uitgebreid worden met het reeds aangekochte, aangrenzende groengebied: dus ademt Lint met 2 groene longen.

 • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet verfijnd worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen waar nodig o.a. in de Ganzenbol en in de omgeving van de gemeenteloods
 • door intense samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij “De ideale woning” zal het betaalbaar wonen bevorderd worden door de realisatie van 32 sociale koopwoningen en 80 bijkomende sociale huurwoningen

Mensen zijn in toenemende mate gevoelig voor energiezuinigheid en compacter wonen. Appartementen zijn in trek:

 • een stedenbouwkundig reglement moet bepalen waar appartementen mogelijk zijn
 • wij pleiten tevens voor een bouwverordening

 

Welzijnsbeleid en volksgezondheid

 

Het OCMW is de voortrekker in het welzijnsbeleid.

De vergrijzingsgolf  wordt vooruitziend aangepakt; de zorg is vermaatschappelijkt.

 • de ontwikkeling van een woonzorgnetwerk en een woonzorgzone zullen de thuiszorg versterken
 • wanneer thuiszorg ontoereikend wordt, zal betaalbare zorg mogelijk zijn in het uitgebreide en vernieuwde woonzorgcentrum Zonnestraal met bijhorend centrum voor kortverblijf
 • dienstencentrum “De Schakel” zal preventieve en geestelijke gezondheidszorg van de bevolking bevorderen en propageren
 • de sociale dienst zal o.m. door aanvullende steun en eventueel door sociale tewerkstelling de armoede bestrijden evenals door toeleiding naar werkvormen in de sociale economie
 • opvoeden en relatievorming staan onder druk; mensen verbinden dringt zich op; daarom zal in de sociale dienst een bijzondere cel instaan voor gezins- relatie- en opvoedingsondersteuning
 • de seniorenraad, begeleid door de centrumleid(st)er van “De Schakel”, zal gestimuleerd worden om adviezen te geven aangaande ouderenbeleid
 • er zal nog meer aandacht zijn voor aangepaste vorming voor laaggeschoolde inwoners
 • er zal sterke aandacht zijn voor de werving van medewerk(st)ers die vrijwilligerszorg bieden
 • de sociale leverancier van energie zal door de sociale dienst van het OCMW nauwgezet opgevolgd worden
 • personen met een handicap zullen psycho-sociaal en juridisch door het OCMW begeleid worden om de wettelijk voorziene steun te bekomen

 

Lint in de wereld

 

 • CD&V wil solidair betrokken blijven op de wereld door onverminderde financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder voor de volken van de armste landen
 • CD&V zal meewerken aan een actief vredesbeleid

 

Vrijetijdsbeleving

 

Naast het werken speelt het leven zich ook af in de vrije tijd.

 • sport en bewegen

Sport voor allen bevordert de gezondheid.

 • er zal geïnvesteerd worden in de realisatie van de nodige infrastructuur voor indoorsporten. Er zal onderzocht worden of dit kan door vervangingsnieuwbouw en uitbreiding van het Lindenhof (meer dan 40 jaar oud) of door uitbreiding van de polyvalente zaal van ontmoetingscentrum “De Witte Merel”
 • er zullen in open lucht fitnesstoestellen geplaatst worden
 • cultuur
  • de werking van ontmoetingscentrum “De Witte Merel” zal geëvalueerd worden op kostenefficiëntie
  • de werking van het civiel middenveld en de socio-culturele en socio-economische verenigingen moet passende ondersteuning krijgen
  • het socio-culturele weefsel moet versterkt worden door ondersteuning van buurtevenementen en feesten
  • de beeldende kunsten moeten aangemoedigd worden door minstens driejaarlijks een tentoonstelling te organiseren voor alle geïnteresseerden van de gemeente; ook de muziekbeoefening zal blijvend aangemoedigd worden
  • er zal bijzondere aandacht zijn voor de promotie van Vlaamse kunst: literatuur, muziek en andere kunstvormen
  • er zal aandacht worden besteed aan het behoud van het historisch patrimonium en aan het bodemarchief van de gemeente
 • vrijwilligerswerk
  • ondersteuning van vrijwillige medewerk(st)ers in adviesraden door aanbieden van vormingskansen
  • naast het bestaande vrijwilligerswerk in de zorgsector moet het vrijwilligerswerk ook gepromoot worden in de beleidsvelden van het socio-culturele, de sport, het jeugdwerk
   • kinderopvang
  • voor de voorschoolse kinderopvang zal het OCMW een lokatie voor 15 kinderen ter beschikking stellen (project “met twee onder één dak”)
  • de buitenschoolse kinderopvang zal uitgebreid worden
   • jeugd
    • een verenigingsvriendelijk jeugdbeleid zal sterk worden aangemoedigd
    • tijdens de vakanties zullen de sport- en speelweken onverminderd verder gezet worden en uitgebouwd worden naar een optimaal aanbod voor de Lintse kinderen
    • het OCMW zal ook bijzondere aandacht hebben voor kwetsbare jongeren
    • er zal optimaal gebruik gemaakt worden van de werking van de jeugdraad bij het zoeken naar een aanbod voor niet-georganiseerde jongeren
     • senioren
    • naast het zorgbeleid zal er veel aandacht zijn voor seniorensport en voor seniorenverenigingen
    • eenzaamheid zal gemilderd worden door vrijwillige bezoekers via dienstencentrum “De Schakel”

 

Onderwijs

 

 • om kwaliteitsvol basisonderwijs te waarborgen in eigen gemeente moet netoverschrijdende samenwerking gestimuleerd worden
 • de ouderverenigingen en oudercomité’s van de basisscholen zullen aangemoedigd worden
 • als inrichtende macht van de gemeentelijke basisschool zal het gemeentebestuur de werking van de gemeentelijke basisschool sterk ondersteunen o.m. door hedendaags didactisch materiaal

 

Mobiliteit en wegen

 

Met wegen, fietspaden, voetpaden komen de bewoners intens in contact.

 • de wegen en paden zullen goed onderhouden worden; er zal bijzondere aandacht zijn voor de heraanleg van bestaande voetpaden en de aanleg van nieuwe voetpaden: achterste gedeelte van Lierse- en Duffelsesteenweg
 • in het centrum zal een door de overheid opgelegde en verantwoorde zone 30 gerealiseerd worden

 

Milieu en natuur

 

 • het afvalbeleid zal herbekeken worden en waar nodig aangepast: o. a. zal de restafval wekelijks opgehaald worden
 • het biodiversiteitscharter 2011 zal onverkort uitgevoerd worden met aandacht voor de aanbevelingen van Natuurpunt vzw voor Lint
 • de structurele wateroverlastproblematiek aan de Duffelsesteenweg zal afdoende opgelost worden